Disclaimer

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Strabrechtsevennen.nl met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Strabrechtsevennen.nl verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Strabrechtsevennen.nl worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Strabrechtsevennen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Strabrechtsevennen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Strabrechtsevennen.nl door derde partijen verstrekte opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Strabrechtsevennen.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Strabrechtsevennen.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Strabrechtsevennen.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Strabrechtsevennen.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Strabrechtsevennen.nl worden onderhouden wordt afgewezen. Strabrechtsevennen.nl behoud zich het recht om de inhoud van de website van Strabrechtsevennen.nl en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Prijzen
Alle op deze website genoemde prijzen zijn altijd exclusief 21% BTW .

Impressies
Strabrechtsevennen.nl  doet haar uiterste best om met de beelden en impressies van deze website een goede indruk te geven van de toekomstige situatie op vakantiepark de Strabrechtse vennen. De werkelijke situatie kan echter afwijken van teksten, beelden en impressies. Aan de informatie en beelden op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Rechtsgeldig zijn enkel de bij de aankoop te ondertekenen contractstukken bij de makelaar en/of notaris.

Wijzigingen
Strabrechtsevennen.nl  behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Tekeningen en plattegronden
Het ontwikkelen van een project is een voortdurend proces, waarbij naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekeningen en de illustraties die in deze brochure zijn opgenomen, zijn in nagenoeg alle gevallen op basis van een momentopname.
Wijzigingen met betrekking tot maatvoering, juiste ligging, terreinafwerking, hoogteverschillen c.q. taluds, groenstroken, inrichting tuin, voetpaden, parkeervoorzieningen, e.d. kunnen zich voordoen. Aan de plattegronden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Verkoop
De verkoop van de villa’s geschiedt op basis van technische omschrijvingen en verkooptekeningen. Aan de getoonde informatie op strabrechtsevennen.nl
en digitale en gedrukte brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Email Disclaimer
De informatie verzonden in een email bericht van Strabrechtsevennen.nl is uitsluitend bestemd voor degene aan wie het is geadresseerd en kan vertrouwelijke en/of privacy gevoelige informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde van dit bericht bent, is het niet toegestaan die informatie te gebruiken, te verspreiden of daaraan op enigerlei wijze bekendheid te geven. Mocht u dit bericht abusievelijk hebben ontvangen, dan verzoeken wij ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en dit bericht onverwijld te vernietigen. Strabrechtsevennen.nl  staat niet in voor het bij de ontvanger juist en volledig overkomen van de informatie verzonden met dit bericht, noch voor hierbij overgebrachte virussen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.